Ergonomics Laboratory   Contact 
Ergonomics: Home page
Ergonomics Laboratory
Ergonomics LaboratoryErgonomics Laboratory
AboutAbout
ContactContact
E-mailsE-mails
CorrespondenceCorrespondence
LocationLocation

About Ergonomics Laboratory

Dydaktyczno - badawcze Laboratorium Ergonomii powstało przy Studium Wychowania Fizycznego PWr. w 1978 r. a w r. 1982 stało się czę¶ci± Instytutu Organizacji i Zarz±dzania. Twórc± i kierownikiem Laboratorium Ergonomii był prof. Ryszard Paluch. Oryginalno¶ć koncepcji laboratorium polegała na zainteresowaniu ergonomi± poprzez studiowaniu własnego organizmu - wła¶ciwo¶ci rozumianych jako ograniczenia i zdolno¶ci ustroju.

Pocz±tkowo działalno¶ć badawcza Laboratorium koncentrowała się na pracach zwi±zanych z fizjologi± pracy i obci±żeniem biomechanicznym. W latach 80. w Laboratorium powstały unikalne w skali kraju stanowiska laboratoryjne do symulacji pracy operatora, badań optymalizacji układów sygnalizacyjnych i sterowniczych, badań ręcznej pracy precyzyjnej człowieka, szybko¶ci i precyzji ruchów, położenia ¶rodka ciężko¶ci człowieka przy różnych pozycjach roboczych, badań ruchów ¶lepych człowieka oraz własno¶ci pola widzenia. Powstanie tych stanowisk to w dużej mierze zasługa mgr. inż. Andrzeja Piesiewicza. Na podstawie badań zakresów ruchów i zasięgów kończyn górnych, prowadzonych przez zespół Laboratorium kierowany przez prof. Ryszarda Palucha, powstała Polska Norma PN 91/N08018 "Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefy pracy kończyn górnych".

Od roku 1985 do 2007 kierownikiem Laboratorium był prof. Jerzy Grobelny. Obecnie Laboratorium Ergonomii (www.ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl) jest czę¶ci± Zakładu Ergonomii w Instytucie Organizacji i Zarz±dzania. Kierownikiem Laboratorium jest dr inż. Katarzyna Jach.

Laboratorium prowadzi zajęcia dydaktyczne i prace badawcze z dziedziny ergonomii, fizyki ¶rodowiska pracy oraz interakcji człowieka z komputerem (HCI - Human Computer Interactions). Wyniki prac badawczych prezentowane s± na konferencjach i publikowane w renomowanych czasopismach, zarówno krajowych (np. Ergonomia, Badania Operacyjne i Decyzje), jak i zagranicznych z tzw. listy filadelfijskiej (Fuzzy Sets and Systems, International Journal of Human-Computer Interaction, International Journal of Industrial Ergonomics, International Journal of Production Reasearch, Occupational Ergonomics).

Ergonomics Laboratory
 
© 2012-2024 Ergonomics Laboratory, Rafal MichalskiLast modified on: 2012-11-19HTML 4.0! standard CSS standard!